+381 11 303 91 04|office@confida.rs

Odluka o ukidanju vanrednog stanja usled COVID-19

Dana 6.maja 2020. godine Narodna skupština Republike Srbije donela je Odluku o ukidanju vanrednog stanja, koje je proglašeno 15. marta 2020. godine usled COVID-19. Odluka je objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije broj 65/2020 od 6. maja 2020. godine.

Takođe je usvojen dana 6.maja 2020.godine Zakon o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila, kojim je propisano koje uredbe prestaju, a koje nastavljaju da važe nakon prestanka vanrednog stanja. Ovaj Zakon stupio je na snagu danom objavljivanja, tj. 06.05.2020. godine.

Zakonom o važenju uredaba propisano je da prestaje da važi Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (“Sl. glasnik RSʺ, br. 38/2020 – dalje: Uredba o poreskim merama).

Navedenim zakonom je predviđeno i da nastavlja da važi Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja, koja se tiče i rokova u poreskom postupku.

Stupanjem na snagu Zakona o važenju uredaba, tj. 6. maja 2020. godine, navedene mere prestaju da važe.

Ovo znači da se ponovo primenjuju odredbe člana 74. st. 7 – 9. ZPPPA koje nisu važile za vreme vanrednog stanja, te da će se prema obveznicima koji kasne sa izmirivanjem rate poreskog duga u skladu sa sporazumom ili rešenjem o odlaganju, odnosno sa izmirenjem tekućih obaveza, preduzimati mere propisane navedenim odredbama ZPPPA.

Pored toga, počevši od 6. maja 2020. godine, poreskim obveznicima – pravnim licima, preduzetnicima, poljoprivrednicima i fizičkim licima na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, kamata se obračunava u skladu sa ZPPPA, tj. po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.

Takođe, Uredbom o poreskim merama bilo je propisano da se poreskim obveznicima – pravnim licima, preduzetnicima, poljoprivrednicima i fizičkim licima za vreme vanrednog stanja na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih davanja, osim kamate, obračunava i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.

Na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, kamata se obračunava po sledećim stopama:

1) od 15.03. do 5.05.2020. godine – po stopi koja je jednaka referentnoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije i to:

· od 15.03. do 8.04. – 1,75%, a

· od 9.04. do 5.05. – 1,50%;

2) od 6.05.2020. godine – po stopi koja je jednaka referentnoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za deset procentnih poena (trenutno 11,50%).

Prestanak važenja posebnih poreskih mera uvedenih za vreme trajanja vanrednog stanja

Kategorije poreskih obveznika Danom ukidanja vanrednog stanja – 6. maj 2020. godine.
Poreski obveznici u režimu odloženog plaćanja poreza Prestaje zabrana poništavanja sporazuma, odnosno ukidanja rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza po službenoj dužnosti.
Prestaje zabrana prinudne naplate u vreme vanrednog stanja dospelih obaveza u režimu odlaganja.
Počinje se sa obračunom kamate na iznos odložene poreske obaveze.
PDV obveznici Prestaje pravo na PDV oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za isporuku zaštitnih sredstava (maski) koje Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) vrši pravnim licima koja se bave distribucijom zaštitnih sredstava (maski).
Prestaje pravo na PDV oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet dobara, odnosno usluga koji bez naknade PDV obveznik izvrši  Ministarstvu zdravlja, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje odnosno zdravstvenoj ustanovi u javnoj svojini.
Poreski obveznici u docnji/sa pravom na pozitivnu kamatu Prestaje primena privremenog obračuna kamate po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije na iznos dospele, a neizmirene poreske obaveze, kao i na iznos više plaćenog poreza.

Od 6. maja 2020. godine, kamata na iznos dospelog, a neplaćenog poreza utvrđuje se primenom stope od 11,50% (umesto 1,50%).

 

Rokovi u poreskom postupku nakon prestanka vanrednog stanja

Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja je doneta 24.03, a dopunjena 27.03.2020. godine, i njome je propisano na koji način vanredno stanje utiče na rokove u upravnim postupcima.

Uredbom o rokovima propisano je da će se dostavljanje pismena u upravnom postupku i radnje obaveštavanja, od kojih počinju da teku rokovi koji se ne mogu produžiti, a koje su izvršene tokom vanrednog stanja, smatrati, u smislu primene propisanih rokova, izvršenim kad istekne 15 dana od prestanka vanrednog stanja.

Naime, dostavljanje pismena i radnje obaveštavanja od kojih počinju da teku rokovi za podnošenje pravnih lekova protiv prvostepenih rešenja i zaključaka nadležnih poreskih i carinskih organa, smatraju se izvršenim 21.05.2020. godine i od tog dana počinje da teče rok za podnošenje pravnih lekova.

Ukoliko je rok za preduzimanje određene upravne radnje ili za okončanje upravnog postupka ili odlučivanje po izjavljenim pravnim sredstvima, istekao za vreme vanrednog stanja, prema Uredbi o rokovima smatraće se da taj rok ističe 5. juna 2020. godine.

Pored navedenog,Uredbom o rokovima propisano je da će se rokovi koji ističu za vreme vanrednog stanja, a odnose se na preduzimanje upravnih radnji, okončanje upravnih postupaka i odlučivanje po izjavljenim pravnim sredstvima, smatrati isteklim kad istekne 30 dana od prestanka vanrednog stanja.

 

Rokovi koji počinju da teku danom ukidanja vanrednog stanja

Danom ukidanja vanrednog stanja počinju da teku rokovi prikazani u tabeli:

Aktivnost Rok Datum isteka roka
Podnošenje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja 3. avgust 2020. godine
Podnošenje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu 120 dana od dana prestanka vanrednog stanja 2. septembar 2020. godine
Podnošenje vanrednih finansijskih izveštaja 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja ukoliko redovan rok (60 dana od dana na koji se vanredni finansijski izveštaji sastavljaju) ističe za vreme vanrednog stanja 4. jun 2020. godine
Podnošenje redovnih godišnjih finansijskih izveštaji za kompanije sa poslovnom godinom koja je različita od kalendarske godine 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja ukoliko redovan rok (6 meseci od dana sastavljanja finansijskih izveštaja) ističe za vreme vanrednog stanja 3. avgust 2020. godine
Podnošenje godišnjih izveštaja, odnosno godišnjih finansijskih izveštaja sa izveštajem revizora svih obveznika čije je izveštavanje uređeno Zakonom o tržištu kapitala, odnosno Zakonom o investicionim fondovima ili Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja 6. jul 2020 godine
Podnošenje poreske prijava za porez na dobit za 2019. godinu 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja 3. avgust 2020. godine
Dostavljanje dokumentacije  u papirnom obliku NBS, na osnovu koje su overeni obrasci o izveštavanju o kreditnim poslovima rezidenata sa inostranstvom 10 dana od prestanka vanrednog stanja 15. maj 2020. godine
Podnošenje poreske prijave za porez na dobit za poreski period različit od kalendarske godine 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja ukoliko redovan rok (180 dana od isteka perioda za koji se utvrđuje porez) ističe za vreme vanrednog stanja 3. avgust 2020. godine
Održavanje redovne sednice skupštine akcionarskog društva 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja 3. avgust 2020. godine
Podnošenje tužbe Upravnom sudu protiv konačnog poreskoupravnog akta donetog u vreme vanrednog stanja 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja 4. jun 2020. godine

Otvaranje šaltera Agencije za privredne registre:

Od ponedeljka, 11. maja 2020. godine, Agencija za privredne registre nastaviće rad sa klijentima preko šaltera u sedištu Agencije u Beogradu (Brankova 25) i organizacionim jedinicama, od 9.00 do 15.00 časova .

 

2020-05-27T12:55:23+00:00 May 12th, 2020|

Leave A Comment