+381 11 303 91 04|office@confida.rs

Poreski tretman autorskih naknada

Putem zaključenja bilateralnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, države potpisnice ugovora u cilju primene svih odredaba ugovora nastoje da ustanove pravila o pravu oporezivanja dohotka i imovine koji su predmet ugovora, odnosno da li je odredbama ugovora pravo oporezivanja dato državi rezidentnosti ili državi izvora.

Republika Srbija je zaključila 59 bilateralnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja gde ubrajamo i sporazum zaključen sa Izraelom u novembru 2018. godine.

Od tih 59 ugovora, samo tri ugovora (dok Švajcarka ne zavede porez na izvoru na autorske naknade koje se isplaćuju nerezidentima) predviđaju da se prihod od autorskih naknada koje ostvari rezident druge države ugovornice neće oporezovati u Srbiji. Drugim rečima, ukoliko rezidenti Francuske, Švedske ili Švajcarske ostvare prihod od autorskih naknada na teritoriji Republike Srbije isključivo pravo oporezivanja ima druga država ugovornica u skladu sa odredbama svog poreskog zakonodavstva.

2018-12-20T13:16:09+00:00 December 20th, 2018|

Leave A Comment