+381 11 303 91 04|office@confida.rs

Novi iznosi najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa

Prema izmenjenim odredbama čl. 37. i 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (u nastavku: Zakon), koje se primenjuju od 1. 1. 2020. najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35%, a najvišu čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene, odnosno ostvarene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca Septembra u tekućoj godini, za koji period su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako zakonom nije drukčije određeno.

Sl. glasniku RS, broj 88/2019 od 13. 12. 2019. godine objavljen je podatak o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji isplaćenoj za period od oktobra 2018. do septembra 2019. godine (73.718 dinara). Na osnovu ovih podatka mogu da se izračunaju novi iznosi najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa koji će važiti u 2020. godini.

Prema tome, novi iznosi najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa koji će važiti u 2020. godini su:

– najniža mesečna osnovica doprinosa: 25.801 dinar;

– najviša mesečna osnovica doprinosa: 368.590 dinara.

Nove mesečne osnovice doprinosa se primenjuju na sve isplate koje se vrše od 1. januara 2020. godine, nezavisno od toga za koji mesec se isplata vrši. Drugim rečima, ako se u januaru 2020. isplaćuje zarada za decembar 2019. godine, primenjuju se novi iznosi mesečnih osnovica doprinosa.

2020-01-20T11:24:51+00:00 January 20th, 2020|

Leave A Comment