+381 11 303 91 04|office@confida.rs

Narodna banka Srbije propisala novi moratorijum po osnovu kredita i lizinga

Na sednici Izvršnog odbora Narodne banke Srbije održanoj 27. jula 2020. godine usvojila dve odluke :

· Odluka o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema;

· Odluka o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema.

Ove odluke su objavljene u Službenom glasniku RS broj 103/20, od 27. jula, a stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja tj. 28. jula 2020. godine.

Moratorijum se primenjuje na obaveze po osnovu:

· kredita i kreditnih proizvoda banke (poput minusa i kreditnih kartica);

· kao i drugih proizvoda banke (poput obaveza po osnovu instrumenata zaštite od kamatnog rizika koji su povezani sa kreditima i/ili kreditnim proizvodima, bankarskih garancija).

Moratorijum se ne primenjuje na obaveze za usluge platnog prometa (npr. provizija za izvršenje transakcija, naknada za održavanje računa), investicione usluge, brokersko-dilerski poslovi, usluge u vezi sa sefovima i sl.

U skladu sa ovim odlukama, dužnicima je omogućen još jedan zastoj u otplati obaveza prema bankama i davaocima finansijskog lizinga koje dospevaju u periodu od 1. avgusta 2020. godine zaključno sa 30. septembrom 2020. godine, kao i zastoj u otplati obaveza koje su dospele u julu ove godine, a dužnik ih nije izmirio.

I. Ponuda

Banke i davaoci finansijskog lizinga su dužni da fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima do 31. jula 2020. godine ponude zastoj u otplati obaveza.

Obaveštenje o ponudi banke i davaoca finansijskog lizinga će biti objavljeno na njihovoj internet stranici, a sadrži informacije o početku primene i periodu trajanja moratorijuma, obračunu kamate, načinu otplate obaveza po prestanku moratorijuma, mogućim alternativnim načinima otplate obaveza, kao i reprezentativni primer iznosa obaveze pre i nakon prestanka moratorijuma

Ukoliko dužnik u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja o ponudi, tu ponudu ne odbije, smatraće se da je ponudu prihvatio.

Dužnik može da odbije ponudu o moratorijumu elektronskim putem, putem redovne pošte, putem telefona ili u poslovnim prostorijama banke i davaoca finansijskog lizinga, i to u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja o ponudi, ali i da odustane od primene moratorijuma tokom njegovog trajanja, zahtevajući to od banke ili uplatom u celini dospele, a neizmirene obaveze.

II. Obračun kamate

Što se obračuna kamate tiče, tokom trajanja moratorijuma banka / davalac lizinga obračunava redovnu (ugovorenu) kamatu.

Redovnu (ugovorenu) kamatu banka / davalac lizinga obračunava na nedospeo dug (koji ne uključuje obaveze koje dospevaju tokom trajanja moratorijuma), a tako obračunata kamata odgovara iznosu redovne kamate u skladu sa planom otplate koji je važio pre stupanja na snagu novih odluka NBS.

Izuzetno od prethodno navedenog, ako je dužnik privredno društvo, banka / davalac lizinga može redovnu (ugovorenu) kamatu da obračunava i na iznose glavnice duga koji dospevaju tokom trajanja moratorijuma.

III. Prestanak moratorijuma

Po prestanku moratorijuma, redovna kamata obračunata na prethodno naveden način ravnomerno se raspoređuje na period otplate kredita i drugih proizvoda banke, odnosno period otplate lizinga, i ne pripisuje se glavnici duga, a period otplate se produžava za period trajanja moratorijuma.

Odlukama su uređena i ostala pitanja, i to:

· odustanak od primene moratorijuma;

· obračun kamate;

· obaveza sačinjavanja i dostavljanja novog plana otplate;

· uređivanje unutrašnjih akata banaka i davalaca lizinga (u roku od pet dana od dana stupanja na snagu novih odluka);

· obaveza banaka i davalaca lizinga da NBS dostavljaju izveštaje o sprovedenim aktivnostima i merama preduzetim u skladu sa novim odlukama; za ove svrhe propisani su obrasci;

· uticaj moratorijuma na administrativne zabrane i dr.

2020-07-28T15:05:15+00:00 July 28th, 2020|

Leave A Comment