+381 11 303 91 04|office@confida.rs

COVID-19: Radnopravna pitanja i obaveze poslodavaca

Sadržaj – COVID-19: Radnopravna pitanja i obaveze poslodavaca

Korišćenje godišnjeg odmora u uslovima vanrednog stanja used COVID-19

Vlada Republike Srbije je objavila zaključak u vezi sa korišćenjem godišnjeg odmora u uslovima vanrednog stanja. Zakonom o radu je propisano da ako zaposleni koristi godišnji odmor u delovima – prvi deo koristi u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno u toku kalendarske godine, a ostatak najkasnije do 30. juna naredne godine.

U zavisnosti od mogućnosti i vrste radnog angažovanja zaposlenih u uslovima vanrednog stanja, u Zaključku Vlade Republike Srbije su date dve preporuke i jedna obaveza u vezi sa korišćenjem godišnjeg odmora za zaposlene:

1) Preporučuje se poslodavcima da zaposlenima koji imaju obavezu redovnog obavljanja radnih zadataka, omoguće korišćenje dela godišnjeg odmora za 2019. godinu, zaključno sa 31. decembrom 2020. godine.

2) Zaposlenima kojima je omogućen rad na daljinu i rad od kuće, poslodavac je dužan da omogući korišćenje dela godišnjeg odmora za 2019. godinu zaključno sa 30. junom 2020. godine.

3) Preporučuje se poslodavcima, koji u uslovima vanrednog stanja nisu u mogućnosti da organizuju proces rada, pri upućivanju zaposlenih na odsustvo sa rada, u skladu sa zakonom, prednost daju korišćenju godišnjih odmora zaposlenih.

Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja

Dana 16. marta 2020. godine usvojena je Uredba o organizovanju rada poslodavca za vreme vanrednog stanja („Uredba“) kojom su regulisane osnovne nedoumice poslodavaca u privatnom sektoru koje se odnose pre svega na način i organizaciju rada za vreme vanrednog stanja.

U tom smislu Uredba predviđa sledeće osnovne novine:

  • Poslodavac je dužan da omogući rad od kuće svim zaposlenima kod kojih je to moguće, a na način regulisan ugovorom o radu ili opštim aktom;
  • Ukoliko mogućnost rada od kuće nije regulisana ugovorom o radu ili opštim aktom poslodavci takav rad mogu uvesti donošenjem rešenja, pod uslovom da mu to organizacioni uslovi dozvoljavaju.
  • Rešenje o radu od kuće mora da sadrži radno vreme i način kontrolisanja rada zaposlenih.

Ističemo da je shodno odredbama Uredbe regulisano da poslodavci moraju da vode evidenciju zaposlenih koji rade od kuće, kao i da obezbede ostale mere koje se odnose higijensku sigurnost objekata predviđene Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. To znači da za zaposlene i radno angažovane, koji su u neposrednom kontaktu sa strankama ili dele radni prostor sa više lica, potrebno je obezbediti dovoljne količine zaštitne opreme u skladu sa posebnim propisima.

Uredbom je predviđeno da poslodavci koji ne mogu organizovati rad od kuće zbog prirode svoje delatnosti moraju da usklade svoje poslovanje sa uslovima vanrednog stanja:

  • Da ukoliko je to moguće i ukoliko ne iziskuje dodatna sredstva organizuju rad u smenama kako bi što manji broj zaposlenih i drugih radno-angažovanih lica obavljali posao istovremeno u jednoj prostoriji;
  • Omogući održavanje svih poslovnih sastanaka elektronskim putem (video link, video poziv itd.);
  • Da odloži službene puteve u zemlji i inostranstvu u skladu sa odlukom nadležnog organa o zabrani, odnosno privremenom ograničenju ulaska i kretanja.

Ističemo da još uvek nisu posebno regulisana ostala otvorena pitanja kao što su:

  • način naknade zarada zaposlenih koji su upućeni na odsustvo naredbom poslodavca a radi sprečavanja širenja zaraze, kao i
  • način naknade zarade zaposlenima u izolaciji i samoizolaciji, kao i obolelih.

U tom smislu za sada primenjuju se opšte odredbe Zakona o radu kao i Zakona o zdravstvenom osiguranju.

2020-05-29T07:11:41+00:00 April 28th, 2020|

Leave A Comment