+381 11 303 91 04|office@confida.rs

Confida vesti | Podnošenje poreskih prijava za pravna lica 2019

Želimo da podsetimo sve obveznike koji vode knjige i utvrđuju porez na imovinu samooporezivanjem, da je krajnji rok za elektronsko podnošenje poreskih prijava za pravna lica (obrazac PPI1) putem Portala Jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija (lpa.gov.rs) 31. mart 2019. godine.

Prijava za porez na imovinu se podnosi na obrascu PPI-1 elektronski preko Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije. Stopa poreza na imovinu na nepokretnosti poreskog obveznika koji vodi poslovne knjige iznosi do 0.40%.

Porez na imovinu utvrđuje se za poslovnu 2019. godinu, a plaća u četiri tromesečne rate, pri čemu iznos koji se plaća za svako tromesečje nije isti – srazmeran je periodu za koji je konkretno lice poreski obveznik, u toku tog tromesečja.

Naime, u skladu sa članom 38. stav 7. tačka 7. podtačka 7. Zakona poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Službeni glasnik RS”, broj 80/02…95/18) od 01.01.2019. godine podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu u elektronskom obliku od ove godine je obavezno za obveznike koji vode poslovne knjige.

Obveznici koji ne vode poslovne knjige – fizička lica koja su dužna da podnesu poresku prijavu, a koja nije u vezi sa obavljanjem delatnosti, prijavu mogu da podnesu u elektronskom obliku ili u pismenom obliku.

2019-03-25T13:28:51+00:00 March 25th, 2019|

Leave A Comment