INAA / CONFIDA International

Austrijska privreda poslednjih decenija postigla je veliki uspeh zbog sve veće internacionalizacije. Sada gotovo da ne postoje ni mala ni srednja preduzeća koja nemaju poslovne veze sa partnerima iz drugih zemalja. Upravo za relativno malu zemlju kao što je Austrija, internacionalizacija je od odlučujućeg značaja za dalji privredni rast i obezbeđenje domaćih preduzeća.

 

CONFIDA je rano uočila ovakav trend i - pored osnivanja sopstvenih kancelarija u jugoistočnoj Evropi 1994- priključila se međunarodnoj mreži preduzeća za reviziju i konsalting, International Network of Accountants and Auditors - "INAA".

(www.inaa.org)

 

Kroz organizaciju INAA i njenih 70 članica, koje rade u oko 50 zemalja sa 150 kancelarija, možemo da pratimo naše klijente na njihovom putu ka međunarodnim tržištima. Zbog bliske saradnje sa našim partnerima u celom svetu CONFIDA je u mogućnosti da klijente pravovremeno i direktno podrži pružajući uobičajeni kvalitet. Bez obzira da li se radi o pitanjima prekograničnog poreza, kupovinama ili prodajama preduzeća, poslovnim jedinicama ili osnivanju ogranaka ili sestrinskih društava u inostranstvu – kroz članstvo u INAA, klijente mogu da savetuju austrijski konsultanti na koje su navikli.

 

Povrh toga, osnovali smo kancelarije u Ljubljani, Zagrebu, Sarajevu i Beogradu.

 

Ove kancelarije prevashodno pružaju podršku u poslovanju austrijskih, itlijanskih, nemačkih, švajcarskih, engleskih, američkih i japanskih društava kroz pružanje savetodavnih usluga i to prvenstveno u oblasti poreza i opšteg poslovanja. Takode, nidumo i usluge medunarodne revizije prema stadardima koji važe u doticnim zemljama.

  

Osim toga, CONFIDA je pokrenula posebnu inicijativu za savetovanje italijanskih društava i lica u Austriji, i za to osnovala poseban centar u Klagenfurtu.